1 – درس 1 زبان انگلیسی دوازدهم رشته ریاضی – کتاب دانش آموز

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
1 - صفحه 5 انگلیسی دوازدهم کتاب دانش آموز - درس اول- لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو زمان:…
0
رایگان!

2- درس 2 زبان انگلیسی دوازدهم رشته ریاضی – کتاب دانش آموز

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
1 - صفحه های 43 تا 46 انگلیسی دوازدهم کتاب دانش آموز - درس دوم- لطفا روی فیلم ذیل کلیک…
0
رایگان!

3- درس 3 زبان انگلیسی دوازدهم رشته ریاضی – کتاب دانش آموز

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
1 - صفحه های 70 و 71 انگلیسی دوازدهم کتاب دانش آموز - درس سوم- لطفا روی فیلم ذیل کلیک…
0
رایگان!