جلسه 1 سطح 8 زبان انگلیسی–یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1-1-بخش 1 خوانش، دیداری و ترجمه جلسه 1 سطح 8 - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 14 مگابایت…
3
70,000 تومان

جلسه 10 سطح 11 زبان انگلیسی–یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1- بخش 1 جلسه 10 سطح 11 زبان انگلیسی- لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 20 مگابایت - 12…
2
70,000 تومان

جلسه 11 سطح 11 زبان انگلیسی–یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1- بخش 1 جلسه 11 سطح 11 زبان انگلیسی- لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 42 مگابایت - 30…
2
70,000 تومان

جلسه 2 سطح 13 زبان انگلیسی–یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1- قسمت 1 جلسه 2 سطح 13 - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 18 مگابایت - 10 دقیقه…
1
70,000 تومان

جلسه 2 سطح 7 زبان انگلیسی–یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1- شنیداری جلسه 2 سطح 7 - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 6 مگابایت - 3 دقیقه و…
5
70,000 تومان

جلسه 2 سطح 8 زبان انگلیسی–یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1- بخش 1 تحریر و خوانش جلسه 2 سطح 8 - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 9 مگابایت…
1
70,000 تومان

جلسه 3 سطح 7 زبان انگلیسی–یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1- شنیداری جلسه 3 سطح 7 - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 13 مگابایت - 3 دقیقه و…
3
70,000 تومان

جلسه 3 سطح 8 زبان انگلیسی–یکسال هفتصد هزار ريال

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
1- قسمت الف - تحریر و خوانش جلسه 3 سطح 8 - لطفا روی فیلم ذیل کلیک کنید. ویدئو 17…
1
70,000 تومان